Egyéni vállalkozás

Az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő magánszemély. Egyéni vállalkozás alapítására azok a Magyarországon lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes magyar állampolgárok, letelepedett, bevándorolt, illetőleg menekült jogállású személyek jogosultak, akik nincsenek kizárva az Egyéni Vállalkozás gyakorlásából. Egyéni vállalkozás Magyarországon díjmentesen indítható. A tevékenység megkezdésének bejelentése, a változás-bejelentés, a tevékenység szüneteltetésének és megszüntetésének bejelentése díj- és illetékmentes. Az alapításkor el kell dönteni, hogy az egyéni vállalkozás áfa-körben fog-e tevékenykedni vagy sem. Az alanyi jogon járó áfa-mentesség évi 8 millió forint árbevételig választható. Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységéből eredő kötelezettségeiért teljes vagyonával felel.

Korlátolt Felelősségű Társaság

Ezen vállalkozási formát 1 vagy több személy (vagy társaság) alapíthatja. A társaságnak a törzstőkéjéhez az egyes tagok hozzájárulnak. Az általuk teljesített pénzbeli, vagy nem pénzbeli hozzájárulást törzsbetétnek nevezik. A tagok csak a befizetett alaptőke részüket veszíthetik el, ha a vállalkozás tartozást halmozott fel. A tag kötelezettsége a társasággal szemben csak törzsbetétének szolgáltatására és a társasági szerződésben megállapított egyéb vagyoni hozzájárulás szolgáltatására terjed ki. A társaság kötelezettségeiért a tag nem felel. A tag felelőssége tehát korlátozott, ugyanakkor magának a társaságnak a felelőssége korlátlan a hitelezők irányában, a társaság saját vagyonával teljes mértékben felel. A törzstőke minimális összege 3.000.000,- forint. A korlátolt felelősségű társaság elnevezést, vagy annak „kft.” rövidítését, a társaság cégnevében fel kell tüntetni. A kft bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Azonos mértékű üzletrészhez azonos tagsági jogok fűződnek. A cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tagok kötelesek a pénzbeli hozzájárulásból valamekkora részt befizetni. A be nem fizetett részt a bejegyzéstől számított két éven belül kell rendezni, amelynek esedékességéről és módjáról a felek a társasági szerződésben rendelkeznek. A társaságot egy tag, illetve más egyszemélyes kft. is alapíthatja, ilyenkor nem társasági szerződés, hanem alapító okirat készül.

Betéti társaság

A betéti társaságot társasági szerződéssel legalább két tag alapíthatja. A betéti társaságnak legalább egy beltagjának és legalább egy kültagjának kell lennie. Egyszemélyes bt nincs. A betéti társaság, rövidítése: “bt.”, tagjai a társasági szerződés aláírásával üzletszerű, közös gazdasági tevékenység folytatására vállalnak kötelezettséget. A bt. megjelölés a cégnévnek kötelező tartalmi eleme. A bt-nél a törvény nem határoz meg kötelező legkisebb alapító tőkét, bizonyos összegű törzsbetét azonban szükséges. A társaság kötelezettségeiért elsősorban a társaság felel a saját vagyonával. Amennyiben a társasági vagyon nem elegendő, a társaság kötelezettségeiért a beltag(ok) saját vagyonukkal korlátlanul felelnek. A tag a vagyoni hozzájárulását a tagsági jogviszony fennállása alatt nem követelheti vissza.